Ledarskapsprogram för ett kommunikativt ledarskap

AchieveGlobal erbjuder ledarskapsprogram för utveckling av ledare, chefer och coacher. Våra ledarskapsprogram ger ledare kommunikativa färdigheter som stärker internkommunikationen, utvecklar personalrelationerna och skapar riktning i organisationen.

Utifrån era behov tillför vi styrkan av väl beprövade ledarskapsprogram.
Våra ledarskapsprogram kan genomföras som enstaka moduler eller sättas samman till en chefsskola i flera steg. Det finns givetvis möjlighet att på olika sätt företagsanpassa ledarskapsprogrammen till er affärsmässiga miljö, där våra team av erfarna konsulter, tränare och projektledare stöder er från det inledande analysarbetet till de avslutande utvärderingsaktiviteterna.

Vårt engagemang och professionalism i varje uppdrag hjälper er att nå uppsatta mål och tillsammans med er tar vi fram den lösning som ska överbrygga luckorna i ert ledarskap.

Ring +46 (0)8 - 440 90 30 eller använd kontaktformuläret så gör vi en analys av ert behov av ledarskapsutveckling. Oavsett om ni söker ett helhetskoncept eller vill ha ett komplement till era interna utbildningar kan vi hjälpa er.


Vårt utbud av ledarskapsprogram innefattar:

Coaching som motiverar

Använder du morot och piska för att motivera dina medarbetare? Glöm det. Bygg upp hållbar motivation hos dina medarbetare genom att skapa en miljö där deras inre psykologiska behov möts.

 • Avsnitt 1: Att skapa en motiverande arbetsmiljö. 
Se på motivation ur ett nytt perspektiv och lär dig att skapa en miljö som gör att individer kan möta sina grundläggande behov.

 • Avsnitt 2: Att ge behovsanpassad feedback. 
Lär dig använda principerna ”Self-Determination Theory” för att ge och ta emot feedback på ett sätt som bygger motivation och ger resultat.

 • Avsnitt 3: Att utveckla andra. 
Lär dig en samarbetsvänlig metod att utveckla andras kompetenser så att det möter både individens behov av motivation och organisationens behov av resultat.

 • Avsnitt 4: Att ge belöningar och beröm. 
Lär dig bekräfta positiva resultat på ett sätt som lyfter fram kompetens, stärker relationer och främjar individers interna motivation.

Läs mer om ledarskapsprogrammet motiverande coaching

Längd: 2 dagar.


Professional Sales Coaching

Lär dig att snabbt analysera vilka styrkor och brister dina säljare har. Som säljchef är det viktigt att du kontinuerligt identifierar utmaningar och hjälper säljare att bibehålla effekten av PSS Säljträning. Ditt mål som säljchef är att genom coaching få säljteamet att tillämpa och utveckla sin säljkompetens och sitt resultat om och om igen.

Läs mer om Professional Sales Coaching - Säljchefsutbildning för att coacha PSS

Längd: 2 dagar.


Ny som chef

De flesta studier visar att en effektiv mellanchef har en kraftig positiv påverkan på medar betarna, kunderna och resultatet.
Genom att utveckla färdigheter i att leda andra och att delegera kan mellanchefen lyckas i sin roll. Under utbildningen Ny som chef lär sig deltagarna använda tre kännetecken för framgångsrika mellanchefer samt hur de framgångsrikt kan delegera arbetsuppgifter.

Under utbildningen lär du dig att,

 • Hantera övergången till en ledande position
 • Agera strategiskt för att bygga trovärdighet
 • Identifiera strategier för att skapa motivation hos medarbetarna
 • Skapa en klar koppling mellan avdelningen och organisationen för att öka medarbetarnas engagemang och lojalitet för arbetsuppgiften
 • Planera för att genomföra samtal för att bygga en god relation med sin egen chef, för att erhålla bästa möjliga chefssupport
 • Delegera

Läs mer om ledarskapsprogrammet ny som chef

Längd: 1 dag.


Att leda effektiva möten

Ett möte är lika effektivt som dess mötesledare. Den här workshopen ger mötesledare de verktyg som krävs för att genomföra effektiva, resultatdrivande möten, oavsett hur komplex frågeställningen är eller hur brokig gruppen är.

Genom att leda effektiva möten, genererar ni nya idéer och handlingsplaner som möter de mål som kvalitativa möten ska uppnå. Läs mer om ledarskapsprogrammet att leda möten

Längd: 2 dagar.


Att leda andras prestationer

Workshopen fokuserar på rollen som långsiktig prestationsledare. Som ledare är det viktigt att du säkerställer att dina medarbetares prestationer går i linje med organisationens strategier och mål. Färdigheterna som vi tränar i denna workshop hjälper ledare att förbereda och genomföra olika typer av prestationsrelaterade diskussioner, till exempel ett utvecklingssamtal.

 • Avsnitt 1: Att planera en prestationsdiskussion. Förser dig med kunskaper och verktyg så att du kan förbereda prestationsdiskussioner som leder till ökad produktivitet, bättre samarbete och att viktiga mål uppnås.

 • Avsnitt 2: Att klargöra förväntningar. Ger dig kunskaper för att kunna diskutera prestationsförväntningar med andra på ett sätt som förstärker deras engagemang.

 • Avsnitt 3: Att åtgärda prestationsproblem. Ger dig de färdigheter som behövs för att hantera återkommande eller allvarliga prestationsproblem så att individen kommer tillbaka på rätt spår.

 • Avsnitt 4: Att genomföra prestations genom gångar. Ger dig kunskaper och verktyg för att genomföra en prestations genomgång som fokuserar på huvudansvarsområden, möjliga förbättringar och utvecklingsbehov.

Längd: 2 dagar.


Att leda virtuella team: Ett ramverk för framgång

Att lyckas med virtuella team kräver ett ramverk för hur man möter målen, ett öppet informationsutbyte för att stärka engagemanget samt fortlöpande coaching. Aktuell forskning om virtuella team och deras ledare visar att sammanbrott kommer från bristande planering och kommunikation.

 • Workshopen Att leda virtuella team har tagits fram för att ge ledare färdigheter som maximerar resultatet hos virtuella team.

 • Fokus är på två viktiga element för framgång – Gruppens sammanhållning och individens bidrag.


Längd: 1/2 dagar.


Att leda generationer på arbetsplatsen: Åldersskillnadens hävstångseffekt

Är det verkligen så stor skillnad mellan åldersgrupper? Eller är det vår uppfattning om åldersskillnaden som skapar de förutfattade meningarna som folk har om sig själva och om andra?

Studier visar att det faktiskt finns många likheter mellan åldersgrupperna när det gäller värderingar och motivation. Faktum är att de onödiga fördomarna, generaliseringarna och diskrimineringarna, både mot unga och äldre, ökar motsättningar mellan generationer.

Denna workshop ger ledare och medarbetare på alla nivåer ett forskningsbaserat ramverk för att dra full nytta av åldersskillnaden. Den intensiva träningen fokuserar på fem nyckelaktiviteter för att eliminera fördomarna mot olika generationer i arbetsteam.

Längd: 1/2 dag


Ledarskapsprofiler

Kärnan i detta program fokuserar på ett 360-graders test som mäter deltagarens prestationer i sex olika ledarskapszoner. INTRODUKTIONSVIDEO - Leadership Profiles.

 • Deltagaren får inte bara analysera och fira sina styrkor i sitt ledarskap utan även reflektera över och ta tag i sina utvecklingsområden.

 • Deltagaren får handlingskraftiga strategier för att optimera den specifika strukturen i sin ledarskapsprofil.

Längd: 1/2 dag

Se video om forskningen bakom Profiles in Genuine Leadership


Att leda innovation: Från koncept till kundnytta

Vill din organisation öka hastigheten på tillväxten och nå viktiga affärsmål? Då passar workshopen Att leda innovation. Den ger ledare ett ramverk, best practices och verktyg för att få innovationer att löna sig. Att leda innovation passar bäst för ledare som:

 • Förväntas engagera medarbetare och andra att komma fram till nya och innovativa sätt att tillföra värde till interna och externa kunder.
 • Fattar beslut om jobbet med innovation ska fortsätta eller avslutas.
 • Är ansvariga för att implementera innovationen och hantera hinder som kan uppstå.

 • Avsnitt 1: Innovationens hjärta. Diskutera vilka utmaningar innovationer innebär och vilket kulturellt ramverk som stöttar innovation inom organisationen.

 • Avsnitt 2: Din roll i innovationen.
 Ta reda på hur ledare kan skapa en miljö som driver fram innovationer. Lär en process som hjälper ledare att styra de innovativa insatserna.

 • Avsnitt 3: Optimera oliktänkande
. Definiera och maximera hur oliktänkande påverkar idéernas kvalitet och kvantitet.

 • Avsnitt 4: Skapa nytänkande. Använd verktyg för att hjälpa människor bryta vanor som kväver innovationer. Upptäck nya sätt att förbättra kvaliteten på idéerna.

 • Avsnitt 5: Skapa och välja idéer. Lär dig olika sätt att stötta och utvärdera innovativa idéer
som kan leda till implementation.

 • Avsnitt 6: Verkställ Innovationen
. Hitta innovationens viktigaste utmaningar och lyft fram de bästa sätten att hantera dem så att innovationen blir en realitet.

Längd: 1 dag, plus aktiviteter för att tillämpa workshopen på arbetsplatsen.


Aktivera förändring

Under den här workshopen lär du dig de viktigaste metoderna för att leda i förändring.

 • Avsnitt 1: Aktivera förmågor. Här lär du dig skapa en miljö som uppmuntrar individer att växa genom förändring.

 • Avsnitt 2: Kommunicera förändring. Lär dig kommunicera förändring på ett sätt som skapar engagemang och resultatorientering.

 • Avsnitt 3: Övervaka implementering och stämning. Lär dig metoder att hålla dig uppdaterad på utmaningar samt strategier för att hantera motstånd för förändring.

Längd: 1,5 dagar


Accelerera produktiviteten i teamet

Dagens team förväntas producera mer än någonsin tidigare. Den här workshopen är designad för att hjälpa ledare fokusera sitt team på resultat och prestation samt bygga energi för att nå målen.

 • Avsnitt 1: Bygg upp teamets stolthet och mening. Upptäck vilka principer och färdigheter som ger ditt team en känsla av stolthet och mening. Undersök vilka utmaningar ni står inför och vilket behov ni har av att accelerera prestationen.

 • Avsnitt 2: Utveckla teamets smidighet: Verktyg för vardagen. Fokusera på vilka strategier och aktiviteter en teamledare kan använda för att bygga upp teamets smidighet: Snabbhet, flexibilitet och anpassningsförmåga.


 • Avsnitt 3: Lös konflikter inom teamet. Lär dig olika sätt att hantera svåra situationer som kan uppstå mellan teammedlemmar. Till exempel att snabbt ingripa eller stötta medlemmar som själva försöker hantera situationen.


 • Avsnitt 4: Förhandla resurser till ditt team. Skaffa dig färdigheter i att förhandla så att du säkrar resurser till ditt team. Lär dig att förhandla fram lösningar som fungerar för alla inblandade.


Längd: 2 dagar


Från Strategi till Resultat

Workshopen hjälper ledare att skapa engagemang och bidrar till att skapa fokus på samtliga organisatoriska nivåer. Färdigheterna hjälper ledare att behärska och tillämpa ett kommunikativt ledarskap. Ledaren får också de kommunikativa färdigheter som behövs för att möta utmaningarna i sin roll som ledare för andra chefer.

Efter workshopen kommer ledare kunna:

 • Söka, klargöra och kommunicera idéer och information.
 • Förklara organisatoriska frågor och strategier på ett lockande sätt
 • Förstå utmaningar och fördelar med att ge konstruktiv feedback
 • Använda feedback för att styra individers agerande mot problemlösning
 • Använda idéer för att omvandla strategier till konkret handling.
 • Lobba internt för att få stöd och resurser för att hantera viktiga organisatoriska frågor.

Längd: 2 dagar. Målgrupp: Ledningsgrupper.


Läs mer: Ladda ner Ledarskapsbroschyren för mer information